Regulamin konkursu Europejskiego Festiwalu Biegowego- Dwa Beskidy prowadzonego w pod tytułem „Małopolska Tu Dobrze Się Biega”.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs organizowany pod nazwą Małopolska Tu Dobrze Się Biegazwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”.

1.2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i organizowany jest podczas wydarzenia biegowego Europejski Festiwal Biegowy- Dwa Beskidy w Krynicy-Zdroju.

1.3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Na Ratunek, Świniarsko 512, 33-395 Chełmiec, NIP 734-352-77-10, REGON 123213396, KRS 0000518401

1.4. Fundatorem nagród jest Fundacja Na Ratunek Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec, KRS: 0000518401, NIP: 734-352-77-10, REGON: 123213396 (dalej: „Fundator Nagród”).

1.5. Celem Konkursu jest promocja idei biegania.

1.6. Konkurs trwa od 28.06.2024 r. (od momentu otwarcia biura zawodów) do 30.06.2024 r. do godz. 12:00 czasu polskiego. Ogłoszenie laureatów nastąpi 30.06.2024r. o godzinie 13:00 podczas oficjalnego zakończenie zawodów (scena główna).

1.7. Konkurs rozpoczyna się w momencie otwarcia biura zawodów (godz. 15:00) przez Organizatora i umieszczenia informacji o:

 1. a) zadaniu konkursowym
 2. b) liczbie i rodzaju nagród do zdobycia,
 3. c) sposobie, w jaki należy wziąć udział w zadaniu konkursowym:

-udzielić pisemnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, na specjalnie przygotowanych drukach w biurze zawodów,

-ukończyć przynajmniej jeden dystans biegu (100km, 60km, 43km, 20km, 10km, 5km, Marsz Seniora, Biegi dla Dzieci i Młodzieży Słotwiny Arena Junior),

-osobiście wziąć udział w Ceremonii Zakończenia Zawodów w dniu 30.06.2024r. o godzinie 13:00.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne(konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, lub małoletni za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, które zaakceptowały niniejszy Regulamin, (dalej: „Uczestnik”).

2.2. Uczestnik oświadcza, że: a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (lub znajduje się pod opieką osoby fizycznej); b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; e. osoby utrwalone w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie wizerunku w Internecie; f) ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich zgłoszone w związku z przekazaną pracą konkursową i zobowiązany jest do zaspokojenia ww. roszczeń we własnym zakresie, z wyłączeniem Organizatora.

2.3. W przypadku osób małoletnich przystąpienie do Konkursu możliwe jest po przekazaniu Organizatorowi w formie papierowej  zgody rodzica lub opiekuna.

2.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora Nagród lub podmiotów bezpośrednio z nimi powiązanych.

2.5. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego zgodnie z §1 ust. 1.7  lit. a) przy czym o wyborze laureatów decyduje udzielona odpowiedź: wygrywają osoby, które zdaniem jury zamieszczą najbardziej inspirujące lub najbardziej kreatywne do zadania konkursowego zgłoszenie konkursowe zgodnie z §1 ust. 1.7  lit. a) i c) (dalej: „Laureaci”) .

2.6. Wyboru najciekawszych odpowiedzi oraz ustalenia listy Laureatów dokonuje Jury.

2.7. Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem, Uczestnik oświadcza, że:

 1. a) akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte;
 2. b) spełnia warunki udziału w Konkursie;
 3. c) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.

3. NAGRODY

3.1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody” a pojedynczo „Nagroda”)  tj.

 • Voucher na weekend w Hotelu Belmonte  w Krynicy-Zdroju;
 • 2 vouchery od Firmy Brubeck, każdy o wartości 500zł;
 • Portfele premium marki Wittchen: damski i męski- 2 sztuki;
 • Słuchawki bezprzewodowe ze stacją ładowania – 6 sztuk;
 • 3 vouchery do sklepu Odżywki dla sportowców, o wartości 200zł, 200zł i 100zł;
 • Sól dla biegaczy z Firmy Salco (Pure, Aromy, Fit & Body)- 30 sztuk;
 • 20 zestawów makaronu Czaniecki;
 • Vouchery na Bieg Jurajski;
 • Vouchery na Bieg z cyklu Tour De Zbój;
 • 10 sztuk daszków i 10 sztuk opasek z firmy Loco Sport;
 • 50 biletów uprawniających do wejścia na Wieżę Widokową Słotwiny Arena;
 • 18 zestawów wód leczniczych Kryniczanka;
 • 10 zestawów upominkowych od Trzech Kumpli;

3.2. W Konkursie zostaną przyznane nagrody opisane w ust. 3.1 powyżej.

3.3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby udzielonych odpowiedzi.

3.4. O wygraniu Organizator poinformuje Uczestników podczas oficjalnego zakończenie zawodów (scena główna).

3.5. Nie jest możliwa wymiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.

3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w braku osobistego stawiennictwa w terminie ogłoszenia wyników, a także w przypadku wyłączenia Uczestnika z Konkursu lub niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Nagroda przepada.

4 DANE OSOBOWE

4.1. W trakcie realizacji Konkursu, w szczególności w celu wydania nagród lub rozpatrzenia reklamacji mogą być pozyskiwane od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko.

4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wydania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4.5.Dane osobowe Uczestników podawane w związku z udziałem w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagród lub rozpatrzenia reklamacji.

4.6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

4.7.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Organizatora, a zwłaszcza prawo do: dostępu, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@fundacjanaratunek.pl

5.2. Reklamację można składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, jednakże nie później niż do 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

5.3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).

5.4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.

5.5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 5.3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 5.2 niniejszego paragrafu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.

6.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród.

6.3. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych, naruszenie zasad lub regulaminu serwisu Facebook w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.

6.4. W czasie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny pod linkiem konkursowym na  profilu Europejski Festiwal Biegowy- Dwa Beskidy na Facebooku oraz stronie internetowej.

7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2024 r.